Mineraalitärpätti

Lakkabensiini öljyliuotinmaalien ja vastaavien maalien ohentamiseen sekä erilaisten pintojen ja välineiden puhdistukseen.

Soveltuu myös autojen puhdistukseen, koska liuottaa maantiepikeä vahingoittamatta kuitenkaan maalipintaa.

Pakkauskoko

1L

Käyttö

Käyttöturvallisuustiedote

Ohjeet

Säilytys

Varastoi paikassa, jossa on hyvä
ilmanvaihto. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Säilytä tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaan.

Tuoteturvallisuus

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitikäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tupakointi kielletty. Vältettävä
päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää